Reggio Emilia pedagogiek

Bij het activiteitenaanbod laten de pedagogisch medewerkers zich inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia.

Kinderen zijn volgens Loris Malaguzzi, de grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia, elkaars eerste pedagoog. Ze leren het meest van elkaar.
De pedagogisch medewerkers reflecteren voortdurend op hun rol als tweede pedagoog. Er wordt gekeken hoe de omgeving (de derde 'pedagoog') zó kan worden aangepast dat deze inspirerend is en kinderen uitdaagt tot veelzijdig onderzoek en leerervaringen. Nascholing van het team is gericht op het gezamenlijk groeien in deze werkwijze.

In de peutergroep worden kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. De pedagogische medewerkers bieden een voor het kind herkenbare structuur aan. Thema's kunnen in al hun facetten door de kinderen worden verkend, op hun geheel eigen wijze, in hun eigen tempo.

Spelen, ontwikkelen, leren

Kindercentrum De Hoeve hecht zeer veel waarde aan het spel van de kinderen. Daarom stimuleren wij het spel van het kind en proberen wij de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarvoor is goede interactie tussen de pedagogische medewerker en het kind onontbeerlijk. De pedagogisch medewerker helpt het kind bij het (leren) spelen, zodat het zich goed kan ontwikkelen.

Vanzelfsprekend dient er een goede balans te bestaan tussen vrij spel enerzijds en begeleid spel anderszijds, want anders schieten wij ons doel voorbij. Het 'leren spelen' wordt dan ook aangeboden volgens een gestructureerde methodiek. Alle pedagogisch medewerkers worden opgeleid om de op de pedagogiek van Reggio Emilia geïnspireerde methodiek professioneel te kunnen toepassen. Een van de uitgangspunten van de methodiek is dat het begeleid leren spelen tot een beter vrij spel leidt, waaraan het kind (nog) meer plezier ontleent en dat hem helpt bij zijn ontwikkeling.

TV en iPad

Een televisie, smartphone of iPad kom je in het dagelijks leven bijna overal tegen, maar niet in de groepsruimten van het kindercentrum. Het gebruik ervan past niet binnen het pedagogisch beleid dat wij voorstaan.
Wij zijn van mening dat jonge kinderen het prima zonder digitale prikkels kunnen stellen en veel spelplezier kunnen ontlenen aan traditioneel (houten) speelgoed, poppen, et cetera. Bovendien staat het gebruik van digitale apparatuur de interactie tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers in de weg.
Daarom bewaren wij de iPad voor later en zetten wij de TV alleen aan bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas.