Onze kernwaarden

Best 4 Kids – De Hoeve streeft een zeer hoge kwaliteit na. Deze kwaliteit komt tot stand door een open en eerlijke samenwerking met alle betrokkenen: de medewerkers, de ouders en de oudercommissie. Extern wordt onze kwaliteit gevoed door de toezichthouder (gemeente en GGD) en door scholing.
Aan de basis van ons streven naar kwalitatief hoogstaande kinderopvang ligt een beperkt aantal kernwaarden.

De kernwaarden zijn:

  • Zorgzaamheid
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Continuïteit

Inspectierapport GGD

Heeft u een klacht? Vertel het ons!

De GGD toetst jaarlijks namens de gemeente Heerlen of het kindercentrum voldoet aan de eisen die door de wet aan kinderopvang worden gesteld. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een rapport door de GGD opgesteld. De meest recente GGD rapporten treft u onderstaand aan.

Inspectierapport Kinderopvang - De Hoeve

Inspectierapport BSO - De Hoeve

Wij doen onze uiterste best om opvang van hoge kwaliteit aan te bieden, elke dag opnieuw. Maar dat betekent niet dat alles altijd naar het oordeel van ouders goed gaat of dat alle ouders altijd 100% tevreden zijn. Ons streven is daarop vanzelfsprekend wel gericht. Wij horen dan ook graag van ouders indien zij een probleem ervaren of een klacht hebben. Dat biedt ons de mogelijkheid om het probleem weg te nemen of om de klacht op te lossen. Ons devies luidt dan ook: heeft u een klacht? Vertel het ons! Wij staan open voor uw op- en aanmerkingen.

Klachtenprocedure

Wij zien de klachtenprocedure als een middel om duurzaam kwalitatief hoogstaande kinderopvang aan ouders te kunnen aanbieden. Heeft u een klacht? Schroom niet om het ons te vertellen. Alleen zo kunnen wij aan een oplossing werken.
Onze klachtenprocedure is zeer laagdrempelig. In eerste instantie kunt u uw klacht of op- of aanmerking met de betreffende medewerkster uit de groep bespreken. Komt u er met de betreffende medewerkster niet uit of slaat u deze stap liever over, dan kunt u uw klacht te allen tijde met de operationeel leidinggevende van het kindercentrum bespreken. Zij zal u uitnodigen voor een gesprek en de klacht met u doornemen. Vervolgens wordt samen met u naar een oplossing gezocht en over de gevonden oplossing wordt schriftelijk aan u gerapporteerd. Indien de oplossing u niet of niet volledig convenieert, dan kunt u uw klacht met behulp van het klachtenformulier bij de directie neerleggen. De directie zal uw klacht per omgaande in behandeling nemen. Bent u nog steeds van mening dat uw klacht niet of niet volledig is opgelost? Vraag dan advies bij het Klachtenloket of dien een klacht in bij de Geschillencommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie draagt bij aan de handhaving en de verbetering van de kwaliteit van onze kinderopvang. De directie overlegt minimaal vier keer per jaar met de oudercommissie over aangelegenheden die de oudercommissie regarderen. Het werk en de inzet van de oudercommissie wordt zeer gewaardeerd. De oudercommissie vormt namelijk een belangrijke schakel tussen het kindercentrum en de ouders. Wij werken graag vóór maar ook samen met de ouders.

De oudercommissie is bevoegd om de directie over de volgende aangelegenheden te adviseren:

a. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan verantwoorde kinderopvang, waaronder ook wordt verstaan het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
b. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
c. de openingstijden;
d. het beleid met betrekking tot voorschoolse educatie;
e. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
f. de wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Op de website van de Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang (Boink) treft u meer informatie aan over taken en de werkwijze van de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie zijn:

– Petra Douven-Erkens (voorzitter)
– Noëlle Heiligers

Heeft u een vraag aan de oudercommissie? De oudercommissie is bereikbaar via:

Wilt u zich aanmelden voor de oudercommissie? Dan kunt contact opnemen met de oudercommissie via bovengenoemd e-mailadres.

Oudercie zoekt
nieuwe leden

Meld je nu aan!

Wilt u iets vragen aan de oudercommissie?

Zend een berichtje naar oudercommissie@best4kids-robbedoes.nl